กลยุทธ์/ค่านิยม

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ค่านิยม (VALUES) ค่านิยมของโรงเรียน ดังนี้    S : C : P : E

Service mind = มีจิตบริการ

Co-operation = ทำงานร่วมใจ

Philosophy of Sufficiency Economics = ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงEconomics = เทียบเคียงประสิทธิผล