หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ฝ่ายงาน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการหมายเลขภายในติดต่อ
ผู้อำนวยการ2711
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป2712
ฝ่ายบริหารงานบุคคล2713
ฝ่ายการเงินและพัสดุ2714
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ2715
ห้องพยาบาล2716
ฝ่ายปฐมวัย2717
ห้องเรียน MEP2718
ห้องเรียน SMP2719
ป้อมยาม2720