สัญลักษณ์ของโรงเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ความหมายของสัญลักษณ์

ดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษร “อ” มีความหมายว่าดอกบัวสีชมพู เป็นดอกไม้ที่สูงค่า
นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบัน ซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า

สัญลักษณ์ “อ” หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่านั้นให้ก้าวหน้าต่อไป