พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนตามมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และมีคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพ
  4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
  6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย