สีประจำโรงเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

น้ำเงิน ชมพู

สีน้ำเงิน หมายถึง ความอดทน มานะ  พยายาม

สีชมพู หมายถึง ความรักและความใฝ่รู้ในการศึกษาหาความรู้