ข้อมูลอาคารเรียนและการใช้ประโยชน์
   1. อาคารเรียน จำนวน 8 หลัง ดังนี้

        1) อาคาร 1 อาคาร “นิโลตบล” แบบกรมสามัญ 508 สร้างปี พ.ศ. 2526 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 6 ห้อง และห้องพิเศษ 11 ห้อง
        2) อาคาร 2 อาคาร “สัตตบงกช” แบบ สปช. 418 สร้างปี พ.ศ. 2527 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 7 ห้อง และห้องพิเศษ 10 ห้อง
        3) อาคาร 3 อาคาร “สัตตบรรณ” แบบ สปช. 2/28 สร้างปี พ.ศ. 2528 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 7 ห้อง และห้องพิเศษ 4 ห้อง
        4) อาคาร 4 อาคาร “สัตตบุษย์” แบบ สปช. 2/28 สร้างปี พ.ศ. 2529 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 7 ห้อง และห้องพิเศษ 2 ห้อง
        5) อาคารเรียน 5 อาคาร “อุบลวรรณ” แบบ สปช. 105/26 สร้างปี พ.ศ. 2529 จำนวน 2 ชั้น (ต่อเติมด้านข้าง) เป็นห้องเรียน 13 ห้อง ห้องพิเศษ 6 ห้อง
        6) อาคาร 6 อาคาร “นิลปัทม์” แบบ สปช. 2/28 สร้างปี พ.ศ. 2546 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 7 ห้อง ห้องพิเศษ 9 ห้อง
        7) อาคาร 7 อาคาร “ICT&MEP” แบบ สปช. 105/29 สร้างปี พ.ศ. 2553 จำนวน 2 ชั้น เป็นห้องเรียน 6 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง
        8) อาคาร 8 อาคาร “ปัทมปาณี” แบบ 324 ล/55 สร้างปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ชั้น เป็นห้องเรียน 15 ห้อง ห้องพิเศษ 13 ห้อง

   2. อาคารอเนกประสงค์

        1) อาคาร แบบ สปช. 206 สร้างปี พ.ศ. 2529
        2) โรงอาหาร อาคาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)

   3. ส้วม จำนวน 10 หลัง
   4. อาคารประกอบ

        1)  อาคารเรียนชั่วคราว
        2)  อาคารห้องสมุด
        3)  สระว่ายน้ำ โดม สนามกีฬา เป็นต้น