ข้อมูลครูและบุคลากรฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ข้อมูลครู ( ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2565 )

ตำแหน่ง อันดับ   จำนวน รวม การศึกษา
ชาย หญิง ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้อำนวยการ คศ.3(4) 1 - 1   1  
รองผู้อำนวยการ คศ.3(4) - 1 1     1
รองผู้อำนวยการ คศ.3 1 - 1   1  
รองผู้อำนวยการ คศ.2 1 - 1   1  
ครู คศ.4 1 - 1 51 44 4
ครู คศ.3(4) 3 12 15
ครู คศ.3 4 58 62
ครู คศ.2 2 9 11
ครู คศ.1 3 6 9
ครู ครูผู้ช่วย - 1 1
รวมทั้งสิ้น 16 87 103 51 47 5