ประวัติความเป็นมาและสถานที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

    โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2513 เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ ด้านหลังของโรงเรียนสุนทรวัฒนา มีพื้นที่ 6 ไร่ 1 งานเศษ 

    ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 275 หมู่ที่ 7 บ้านหนองหลอด ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ บนพื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตร Mini English Program และหลักสูตรส่งเสริมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์