วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน