ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตำแหน่ง จำนวน รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
พนักงานราชการ - 2 2 สพป. ชย 1
ครูธุรการ - 1 1 สพป. ชย 1
พี่เลี้ยงเด็กพิการ - 1 1 สพป. ชย 1
นักการSP2 2 - 2 สพป. ชย 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 5 6 โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล - 1 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด - 1 1
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 - 1
ครูอัตราจ้าง 1 6 7
พนักงานขับรถ 1 - 1
พนักงานทำความสะอาด 4 8 12
พี่เลี้ยงปฐมวัย - 10 10
พี่เลี้ยง ป.1 - 2 2
แม่ครัว - 12 12
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 - 2
รวม 49 61