42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน