ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการชื่อ" บัญชีกองทุนศิษย์เก่ารวมพลังสร้างโดมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ"เลขที่บัญชี 981-9-91100-1
.......
1.นายสามารถ อยู่ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน โทรศัพท์ 081-7606357
2.นายบัณฑิต ชีวะตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน .โทรศัพท์ 081-5936744
3.นางนิภาพร ตอสกุล อดีตครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ .โทรศัพท์ 089-8458194
4. นางภรภาดา ธีรศุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ .....โทรศัพท์ 089-7178018ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1
นางสาวชุตินันท์ แสงสุข ศิษย์เก่า
10,000
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
2
นางพิมพ์พรรณ สรณ์ภัสกุล
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
10,000
25 พ.ย. 56
3
นายสามารถ อยู่ภักดี
ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
10,000
25 พ.ย. 56
4
นายสถาพร คิดบรรจง
ศิษย์เก่า (เสียชีวิตแล้ว)
2,000
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
5
นางวันเพ็ญ เสรีรัตน์ . ศิษย์เก่า + ผู้ปกครอง
10,000
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
6
นายพงศกร ภควณิชย์ ศิษย์เก่า
500
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
7
นางศิโรรัตน์ พลมณี..
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
12,000
28 พ.ย. 56
8
นายประสิทธิ์ มากทองหลาง
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูม
15,000
28 พ.ย. 56
9
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
28 พ.ย. 56
10
นายเลอศิริ ศรีฉาย
ศิษย์เก่า
5,000
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
11
น.ส.พชรพรรณ ต่อศรี ศิษย์เก่า
1,000
เข้าบัญชีกองทุนศิษย์เก่า
12
นางทิพาภรณ์ ศรีใส ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
22 มกราคม 2557
13
นายสามารถ ม่วงเพชร
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
22 มกราคม 2557
14
นางปณตนันท์ ธงภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
22 มกราคม 2557
15
นางลำยอง บุญถือ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
22 มกราคม 2557
16
นางนิภาพร ตอสกุล อดีตครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
22 มกราคม 2557
17
น.ส.มัลลิกา ทองเจริญ
ศิษย์เก่า
3,000
27 มกราคม 2557
18
น.ส.จิตราวดี ชีวะตานนท์ ศิษย์เก่า
3,000
27 มกราคม 2557
19
นางสุนีย์ บุสันเทียะและครอบครัวกิ่งโพธิ์
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
28 มกราคม 2557
20
นางศิวลักษณ์ สวงโท
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
21
นางสุดาวรรณ ขาวปั้น
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
22
นางละม้าย ศรีวงษ์ชัย
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
23
นางบูรณี เรืองปลอด
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
24
นางวิภาวรรณ อ้อชัยภูมิ
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
25
นางจิรพร ตาบประดับ
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
26
นางพรพิมล กล้าทำ
ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
27
นางชมภู กลมเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
28
นางเสริมทรัพย์ ใจสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
29
นายสุขสรรค์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
30
นางจีราพร ฉลาดชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
28 มกราคม 2557
31
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
32
นางเพียงใจ สิงห์นิมิตตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
33
นางอารยา วสุธนรัตน์สกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
34
นางเพชรอารี ศรีมันตะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
35
นางอรวรรณ เดชบุญมี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
2,000
29 มกราคม 2557
36
นางพิญญานิศร์ จงรักวิทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,008
29 มกราคม 2557
37
นางวัลลิยา ณ ศร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
38
นางกษมา ภูมิวิริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
39
น.ส.กันยารัตน์ ดงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
40
นางภรภาดา ธีรศุทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
41
นางภัคจิรา พายุพัด ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
500
29 มกราคม 2557
42
นางบุญเรียน ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
43
นายมงคล ตอฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
44
นายชูพงศ์ อยู่ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
45
นางอัญขนา สุพันดี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,500
29 มกราคม 2557
46
นางนวพร รักขันแสง+ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
9,999
29 มกราคม 2557
47
นางบุณยานุช ศรีสุเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
48
นางณิชชาภัทร์ รักษ์มณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
49
นางจุฑาภรณ์ ธูปพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
50
นางยุวดี กองโฮม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
51
น.ส.วิมลพันธ์ บุญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
52
นางสมมาตย์ เจริญวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
53
นางอารีย์ ศิริวัฒนเมธานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
54
นางเตียงทอง พรโสภิณ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
10,000
29 มกราคม 2557
55
นางอภิญญา พิลาวรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
56
นางขนิษฐา ไวปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
57
นางนิภาพร ปลื้มโชค ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
500
29 มกราคม 2557
58
นางอัมพร มาลา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
59
นางจุฬารัตน์ นิลพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
500
29 มกราคม 2557
60
นางภัทราวดี จันทรพัชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
61
นางวิมลพรรณ ประไพวัชรพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
62
นายธัชวุฒิ กงประโคน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
63
นางอนงค์ คลังสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
64
นางบุญญวรรณ ทนโนนแดง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
65
นางสุธามาศ ฤทธิ์ไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
66
นางกัญญารัตน์ รัตนธำรงชัยกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
67
น.ส.ณัฐสุดา กุลรักษา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
200
29 มกราคม 2557
68
นายสมหมาย คะณาเนปะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
69
นางพัชนิดา-นายมนตรี ผิวสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
10,000
29 มกราคม 2557
70
นายชัชวาลย์ ศรีจำปา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
2,000
29 มกราคม 2557
71
นางประไพศรี จันทรกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
72
นางสัมฤทธิ์ คลังภูเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
73
นายบุญยาฤทธิ์ ลาวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
74
นางธนพร ต่อศรี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
75
น.ส.มารศรี ผ่องพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
4,000
29 มกราคม 2557
76
นางฉัตษ์มณี แสงชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
4,000
29 มกราคม 2557
77
นางกัณฐารัตน์ จิตต์ปราณี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
78
นางชนัญญา พรหมฝาย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
79
นายพรชัย มีทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
10,000
29 มกราคม 2557
80
นายแดง จันขามป้อม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
81
นางทิพย์วรรณ สุนนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
82
นางสุพรรณ ดิเรกศรี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
83
นางสำรวย เจริญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
84
นางพัชนีพันธ์ เผ่ามีเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
85
นางบุษราพร ชัชชวพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
86
นางอุไร เกษตรเวทิน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
87
นางจำเนียร ฦๅชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
88
น.ส.กองกาญจน์ นรินทร์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
89
นางนุจรีย์ กุลหินตั้ง ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
90
นางลาวัลย์ ประภาตะนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
91
นางรัชนี นกชัยภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
92
นางชญาดา สุขเสริม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
500
29 มกราคม 2557
93
นางวรวรรณ นิดคำหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
94
นายมานพ ชยันตรดิลก ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
95
นายสยาม จูมนาฝาย ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
96
ส.อ.บุญธนา เจนบ้านผือ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
97
นางสุมิตรา จินดามาตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
98
นางณัฐมาศ พิมพ์สุขสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
99
นางอชิรญา พงษ์จำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
100
นางทองย้อม จำปามูล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
101
นางปรัชรา อ่อนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
102
น.ส.จำปี บุญพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
103
นางเอมอรถ์ พิไลพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
104
นางวิไลวรรณ ชัยวิวัฒมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
4,000
29 มกราคม 2557
105
นางอังคณา มณีเนตร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
106
นางพรสวรรค์ กมลเพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
4,000
29 มกราคม 2557
107
นางศรีประภา หิรัญชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
29 มกราคม 2557
108
นางสุภาพ ไปรเวทย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
109
นายเกษม ชาติหนองทอน ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
29 มกราคม 2557
110
นายธนะพันธุ์ รักอาชา ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
1,000
29 มกราคม 2557
111
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
2,000
31 มกราคม 2557
112
โรงเรียนวัดปรินายก
1,000
31 มกราคม 2557
113
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
1,000
31 มกราคม 2557
114
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
1,000
31 มกราคม 2557
115
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
1,000
31 มกราคม 2557
116
โรงเรียนอนุบาลตราด
1,000
31 มกราคม 2557
117
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
2,000
3 กุมภาพันธ์ 2557
118
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  
1,000
7 กุมภาพันธ์ 2557
119
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี  
1,000
7 กุมภาพันธ์ 2557
120
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
500
7 กุมภาพันธ์ 2557
121
นางสมหมาย สถิรพัฒนกุล
อดีตครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
10 กุมภาพันธ์ 2557
123
โรงเรียนอนุบาลระนอง  
1,000
10 กุมภาพันธ์ 2557
124
น.พ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น
นายแพทย์ ร.พ.ชัยภูมิ
10,000
10 กุมภาพันธ์ 2557
125
นางกนกวรรณ อยู่ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
3,000
11 กุมภาพันธ์ 2557
126 คุณลลิดา จิตตวัฒนานนท์ ศิษย์เก่า
5,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
127 คุณวิจัย ลิ้มสุวัฒน์ ศิษย์เก่า
5,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
128 หจก.โรงงานทำสมุดเม้งฮั่ว  
2,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
129 กศน.ชัยภูมิ  
3,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
130 น.ส.วชิราพร ใจมูล  
3,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
131
คุณวรยุทธ ชัยวิรัตนะ  
5,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
132
ดร.อรอุมา ไชยเศษรฐ์ สถาบันเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
999
12 กุมภาพันธ์ 2557
133 โรงเรียนอนุบาลระนอง  
1,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
134 คุณคงศักดิ์-คุณสุรีย์พร อมรชัยกุล  
4,199
12 กุมภาพันธ์ 2557
135 คุณสมบัติ-คุณรังสิมา เชิดชัยภูมิ  
3,000
12 กุมภาพันธ์ 2557
136 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  
500
12 กุมภาพันธ์ 2557
137 นายมนัส สมณะ ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
5,000
13 กุมภาพันธ์ 2557
138 ศน.ธัญยธรณ์ สวโรจน์เตโชจิต สพป.ชย.1
1,000
13 กุมภาพันธ์ 2557
139 ศน.สาวิกา จักรบุตร สพป.ชย.1
1,000
13 กุมภาพันธ์ 2557
140 ร้านตุ้ยนุ้ย  
500
13 กุมภาพันธ์ 2557
141 ร้านไทยเสรีการพิมพ์  
5,000
13 กุมภาพันธ์ 2557
142 ร้านชัยภูมิก๊อบปี้แอนด์เซอร์วิส  
2,000
13 กุมภาพันธ์ 2557
143 คุณทองพูน ประเสริฐนู อดีตครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
300
15 กุมภาพันธ์ 2557
144 คุณศรัญ-คุณสาริน ธีระภัทรานันนท์  
500
15 กุมภาพันธ์ 2557
145 คุณธิติพัฒน์-คุณวราพรรณ หิรัญคำ  
1,000
15 กุมภาพันธ์ 2557
146 คุณจิตติมา สุขวิเศษ  
100
15 กุมภาพันธ์ 2557
147 คุณจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์  
100,000
15 กุมภาพันธ์ 2557