Get Adobe Flash player

ผลการเรียนออนไลน์

คำชี้แจง ให้นักเรียนกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยไม่ต้องเว้นวรรคหรือขีด


หมายเหตุ สามารถดูได้เฉพาะเกรดเท่านั้น รายละเอียดของคะแนนจะอยู่ในใบแสดงผลการเรียนที่นักเรียนจะได้รับในวันเปิดภาคเรียน

อ้างอิงจากฐานข้อมูล โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปลี่ยนวันรายงานตัว 24​ เมษายน​ 2564​ และวันมอบตัว​ 1 พฤษภาคม​ 2564 เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นไปตามมาตรการระวังและป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 และเน้นยำให้ผู้ปกครองมาตามเวลาและสถานที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียน SMP ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP และห้องเรียน SMP ปีการศึกษา 2564

รางวัลและผลงานจดหมายข่าว

แผนที่

มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED