<
 
 
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
ข้อมูลทั่วไป
< ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
< สีประจำโรงเรียน
< อัตลักษณ์โรงเรียน
< ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
< ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
< ฝ่ายบริหารงานบุคคล
< ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
< รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรปี 2556
< จำนวนนักเรียนปี 2556
< รายชื่อศิษย์เก่าปี 2518-2542
เกี่ยวกับบุคลากร
<สมาคมครู-ผู้ปกครอง
<คณะกรรมการสถานศึกษา
<สายงานบริหาร
<สายสนับสนุนการสอน
<ลูกจ้างประจำ
<สายชั้นอนุบาลปีที่ 1
<สายชั้นอนุบาลปีที่ 2
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
<สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระการเรียนรู้
<วิทยาศาสตร์
<คณิตศาสตร์
<ภาษาไทย
<ภาษาอังกฤษ
<สังคมศึกษาฯ
<การงานอาชีพและเทคโนโลยี
<สุขศึกษาและพลศึกษา
<ศิลปศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


   
 

 
ขอเชิญคณะครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิทุกคนเข้าร่วมประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมภูมิพญา เวลา 09.00 น.
 
 
 
 
  แบบเสนอขอรับการประเมินสมรรถนะรายบุคคล ประจำปี 2557
  ตัวอย่างการคิดบำนาญเปรียบเทียบพอเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
  แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโครงการ,การรายงานโครงการความพึงพอใจต่อครูและนักเรียน
  บันทึกข้อความรายงานผลการปฎิบัติงาน
  แบบรายงานผลการพัฒนาการสอนตามรายละเอียดตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
   
 
ข่าวการศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-811887 โทรสาร 044- 835247 Webmaster anu.ban.chaiyaphum@hotmail.com